• SPZ ZOZ Płońsk

Pracownie

Zakres badań w poszczególnych pracowniach:
1. Pracownia Biochemiczna - wyposażenie: analizator biochemiczny Integra 400 Plus (firmy Roche Diagnostics), analizator parametrów krytycznych b221 (firmy Roche Diagnostics)

Zakres badań: AlaAT, albumina, alkohol etylowy, ALP, amylaza, ASO, AspAT, białko całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, CK, CK-MB, CRP, D-dimer, fosforany nieorganiczne, frakcje cholesterolu, GGTP, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, magnez, mocznik, potas, sód, TIBC, triglicerydy, wapń, żelazo, hemoglobina glikowana HbA1c, Analizator parametrów krytycznych - równowaga kwasowo-zasadowa: pH, pO2, pCO2, Elektrolity: Na+, K+, Ca2+, hemoglobina całkowita tHb, saturacja SO2 i hematokryt Hct (mierzony i wyliczany), karboksyhemoglobina.

2. Pracownia Hematologiczna - wyposażenie: analizator hematologiczny XN-550 (firmy Sysmex) oraz analizator XN-350 (firmy Sysmex), koagulometr Bio-Ksel 6000 (firmy Bio-Ksel),  analizator SRS 20/II VACUETTE (firmy Greinerbio-one), wirówka laboratoryjna Eppendorff 5702, mikroskop laboratoryjny CX41 wraz z kamerą cyfrową (firmy OLYMPUS)

Zakres badań: morfologia krwi obwodowej z 5-parametrowym rozdziałem leukocytów (5 diff), morfologia krwi obwodowej obejmuje pomiar RBC, WBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PDW, MPV, PCT, IG, limfocyty, monocyty, eozynofile, neutrofile, bazofile - (# i %), atypowe limfocyty ALY, duże niedojrzałe komórki LIC - (# i %), histogramy dla RBC, BASO i PLT), retikulocyty (IRF, LFR, MFR, HFR),
mikroskopowa ocena rozmazów krwi (w przypadku prób pediatrycznych oraz na prośbę lekarza), O.B, czas protrombinowy PT i INR, czas APTT, fibrynogen,

3. Pracownia Immunochemiczna - wyposażenie: analizator Cobas e411 (firmy Roche Diagnostics), analizator do badań immunochemiczny Vidas PC BLUE (firmy bioMerieux)

troponina T,  TSH, fT3, fT4, FSH, LH, estradiol, progesteron, testosteron, prolaktyna, HCG całkowite, markery nowotworowe: CEA, tPSA, Ca 19-9, Ca-125, diagnostyka infekcji: HBsAg, anty-HBs, anty-HCV, CMV IgM, CMV IgG, Toxo IgM, Toxo IgG, Rub IgM, HIV, testy jakościowe: mononukleoza, WR, RF LATEKS, Helicobacter Pylori,

4. Pracownia Analityki Ogólnej - wyposażenie: analizator pasków do moczu Clinitek 500 (SIEMENS MEDICAL), mikroskop laboratoryjny Olympus CX 41

Zakres badań: badanie ogólne moczu (10 parametrów), ocena mikroskopowa osadu moczu, badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego, testy jakościowe: krew utajona w kale, antygen Giardia Lamblia, próba ciążowa, mikroalbumina, test jakościowy na narkotyki i środki uzależniające w moczu (THC, AMP, K2 syntetyczna marihuana, benzodiazepiny, barbiturany)

5. Pracownia Mikrobiologiczna - wyposażenie: aparat do posiewu krwi BactAlert (firmy bioMerieux), analizator do identyfikacji i lekowrażliwości Vitek 2 Compact (firmy bioMerieux), automat do barwień preparatów mikroskopowych PreviColorGram (firmy bioMeriuex), komora laminarna, mikroskop laboratoryjny CX41 (firmy Olympus)

KIEROWNIK PRACOWNI: mgr Marzanna Dominiak - specjalista Mikrobiologii Medycznej

Zakres badań: identyfikacja drobnoustrojów, ocena lekowrażliwości. Diagnostyka mikrobiologiczna prowadzona w naszej pracowni polega na wykonywaniu posiewów (wymazów) materiałów klinicznych w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów. Ambulatoryjnie materiałami do diagnostyki mikrobiologicznej mogą m.in. być: - mocz (diagnostyka infekcji dróg moczowych) - wymaz z gardła (diagnostyka zapalenia gardła - anginy) - wymaz z nosa (określenie nosicielstwa gronkowca złocistego) - wymaz z pochwy (określenie nosicielstwa paciorkowca beta- hemolizującego GBS u kobiet ciężarnych) - wymaz z dróg moczowo-płciowych - wymaz ze zmian skórnych, ran, ropni - posiew plwociny - wymaz z ucha - badanie kału w kierunku: bakterii (Salmonella, Shigella, wykrywanie toksyny A/B Clostridium difficile), wirusów (Rotawirusy, Adenowirusy) i innych materiałów wskazanych przez lekarza. Podstawowym celem takich badań jest wyizolowanie drobnoustroju chorobotwórczego i określenie wrażliwości na antybiotyki (w przypadku bakterii), które można zastosować do leczenia. W przypadku infekcji, których czynnikiem etiologicznym są grzyby wykonujemy identyfikację w kierunku grzybów z grupy Candida spp. (Uwaga! nie wykonujemy mykogramów).

6. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej - wyposażenie: zestaw do żelowej mikrometody kolumnowej firmy Grifols, chłodnie laboratoryjne Szpitalnego Banku Krwi

P.O KIEROWNIK PRACOWNI: mgr Iga Stańczak

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej w szpitalu w Płońsku działa jako wydzielona pracownia w ramach Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Nadzór merytoryczny nad Pracownią pełni Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. W Pracowni zatrudnionych jest diagnosta laboratoryjny i pięciu techników analityki medycznej z długoletnim stażem. Wszyscy pracownicy posiadają zaświadczenia wydane przez dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie upoważniające do wykonywania badań serologicznych. Personel podlega kontrolnym okresowym weryfikacjom przeprowadzanym przez RCKiK w Warszawie. Również corocznie odbywa się bezpośrednia kontrola pracowni, a także zewnętrzna kontrola jakości z zakresu badań serologii transfuzjologicznej IHiT.

Zakres badań: Oznaczenie grupy krwi układu AB0 i Rh, badanie przeglądowe przeciwciał, BTA, kwalifikacja do podania Ig anty Rh-D diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego w układzie AB0, próba zgodności. W przypadku stwierdzenia nieoczekiwanych przeciwciał identyfikacja wykonywana jest w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

7. Punkt Przyjęć Materiału w laboratorium (dla próbek szpitalnych) - wyposażony jest w Laboratoryjny System Informatyczny (firmy Marcel)

REJESTRACJA: Małgorzata Koll
W laboratoryjnym Punkcie Przyjęć Materiału odbywa się rejestracja szpitalnych próbek do systemu. Odbywa się tutaj wstępna weryfikacja, przygotowanie surowic i osoczy oraz dystrybucja próbek na poszczególne stanowiska pracy.

8. Punkt Przyjęć Materiału (dla próbek ambulatoryjnych czyli dla pacjentów zewnętrznych)
Punkt przyjęć materiału znajduje się w budynku "A" na II piętrze - wyposażony jest w Laboratoryjny System Informatyczny (firmy Marcel) oraz odpowiednie stanowisko do pobierania krwi.  ZAPRASZAMY do nas na badania :)

POBIERANIE KRWI: Mirosława Kownacka oraz Magdalena Głuszek