• SPZ ZOZ Płońsk
poniedziałek, 24 sierpień 2015 22:39

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Napisane przez

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 w zakresie świadczeń zdrowotnych:

    badań cytologicznych histopatologicznych i patomorfologicznych
    diagnostyki radiologicznej w tym ultrasonografii, badań metodą Dopplera tomografii i mammografii
    badań endoskopowych różnych typów
    usług teleradiologii –opisy badań TK
    badań specjalistycznych z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej
    usług diagnosty laboratoryjnego
    badań echo serca
    dializoterapia pacjentów hospitalizowanych


Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 o Działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112/poz.654 z 2011r/
Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 1.02.2012r do dnia 31.01.2015r.

W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach , w sekretariacie SPZZOZ.
Szczegółowych informacji udziela się w Dziale Kadr wykaz szczegółowy dokumentów jakie należy złożyć znajduje się w Dziale Kadr Oferent musi zapoznać się z wymogami osobiście ,informację ogólne udzielane są pod numerem telefonu 236613837
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

    Składanie ofert do dnia27.01.2012 r do godz.15.00
    Otwarcie i rozstrzygniecie konkursu 31.01.2012r godz. 15,00
    Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 31.01.2012r.godz.16.00
    Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert
    Oferentom przysługuje prawo do składania skarg do Komisji Konkursowej przed rozstrzygnięciem konkursu oraz protestu, do Udzielającego zamówienie po rozstrzygnięciu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Informacji dotyczącej konkursu ofert udziela się w Dziale Kadr osobiście lub pod numerem tel. 023 66138-37 do dnia zamknięcia przyjmowania ofert. SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny .

Pliki do pobrania

Diagnostyka laboratoryjna[doc].

Oświadczenie[doc].

Oferta lekarzy[doc].

Diagnostyka patomorfologiczna[doc].

szczegółowe warunki konkursu ofert (swko) na świadczenie usług medycznych zakresie teleradiologii- nadzór i opisy badań TK. [doc].

Umowa na laboratoryjne badania diagnostyczne[doc].

szczegółowe warunki konkursu ofert (swko) na świadczenie usług medycznych w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej w formie dyżuru diagnosty laboratoryjnego w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. [doc].

badania laboratoryjne na 36 miesięcy.[xls.]

projekt umowy na TK[doc]

Czytany 1409 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 sierpień 2015 22:48