• SPZ ZOZ Płońsk
poniedziałek, 24 sierpień 2015 22:36

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Napisane przez

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 w zakresie świadczeń zdrowotnych:
1/internistycznych,anestezjologicznych,chirurgicznych,pediatrycznych,ginekologicznych, neurologicznych, neurochirurgicznych,okulistycznych, laryngologicznych, w zakresie chorób płuc i bronchoskopii, psychiatrycznych , dermatologicznych, urologicznych, endokrynologicznych, onkologicznych, kardiologicznych,reumatologicznych, rehabilitacyjnych,opieki lekarskiej w ZOL,logopedii i fizjoterapii. Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 o Działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112/poz.654 z 2011r

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 1.02.2012r do dnia 31.01.2015r.

W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów.
Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach , w sekretariacie SPZZOZ.

Szczegółowych informacji udziela się w Dziale Kadr wykaz szczegółowy dokumentów jakie należy złożyć znajduje się w Dziale Kadr Oferent musi zapoznać się z wymogami osobiście ,informację ogólne udzielane są pod numerem telefonu 236613837

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

    Składanie ofert do dnia 27.01.2012 r do godz.15.00
    Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu -dnia 30.01.2012 o godzinie 11.00
    Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 31.01.2012r godz.16.00
    Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert
    Oferentom przysługuje prawo do składania skarg do Komisji Konkursowej przed rozstrzygnięciem konkursu oraz protestu, do Udzielającego zamówienie po rozstrzygnięciu konkursu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

Informacji dotyczącej konkursu ofert udziela się w Dziale Kadr osobiście lub pod numerem tel. 023 66138-37 do dnia zamknięcia przyjmowania ofert. SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny .

Czytany 1361 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 sierpień 2015 22:48