• SPZ ZOZ Płońsk
wtorek, 16 maj 2017 15:58

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37.

Napisane przez

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 .                   

-w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez: lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych : w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowe

Na podstawie art.26 i 27 ustawy o Działalności leczniczej

ZAPRASZA

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych w okresie od dnia 1.06.2017r do dnia 31.01.2020r.

W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach , w sekretariacie SPZZOZ.(oferty można składać na załączonym druku lub własnym)

Informacji udziela się w Dziale Kadr pod numerem telefonu 236613837
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 22.05.2017 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert -dnia 23.05.2017 r. o godzinie 10.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu –dnia 24.05.2017. o godzinie 14.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 25.05.2017. godz.16.00
 • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

Wykaz dokumentów do złożenia oferty:

 • Oferta
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
 • Dyplom ukończenia studiów
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Specjalizacja lub karta szkolenia specjalizacyjnego
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Czytany 886 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 16 maj 2017 16:16