• SPZ ZOZ Płońsk
wtorek, 06 listopad 2018 13:49

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii

Napisane przez

                                 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT                                
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO,
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7, 09-100 PŁOŃSK

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z póżn. zm.)

OGŁASZA KONKURS
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii

 

 

1. Przedmiot konkursu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii 

Planowany termin rozpoczęcia udzielenia świadczeń: listopad 2018 roku.

Czas trwania umowy: 24 miesiące.

2. Miejsce i termin, składania ofert                                                                

Ofertę należy złożyć do dnia 14.11.2018 r. godz. 12:00 w Sekretariacie (budynek administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk w trwale zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu składania ofert i oznaczyć napisem ,,Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii” Oferty, które nie spełniają określonych warunków lub zgłoszono je po terminie zostaną odrzucone. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia terminu składania ofert.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego.

4. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tys.

6. Zamawiający ma prawo do przedłużenia terminu składania ofert.

7. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków Konkursu. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie
    umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

- Ogłoszenie o konkursie

- SWKO

- Formularz oferty

- Formularz oferty - format docx.

- Umowa

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Wyjaśnienie treści / Zmiana treści SWKO Nr 1

- Formularz oferty - po zmianie

- Formularz oferty - po zmianie - format docx.

- Informacja o wyborze

 

Czytany 435 razy Ostatnio zmieniany środa, 28 listopad 2018 11:52