• SPZ ZOZ Płońsk
poniedziałek, 24 sierpień 2015 22:32

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Napisane przez

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 w zakresie świadczeń zdrowotnych:

    lekarza w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego Działu Pomocy Doraźnej lekarza systemu –posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarza,który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji z medycyny ratunkowej
    lekarza posiadającego specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii,chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej,chirurgii dziecięcej,ortopedii i traumatologii narządu ruchu,ortopedii i traumatologii lub pediatrii.
    lekrza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ze specjalizacją w dziedzinie medycyny ratunkowej,anestezjologii,chorób wewnętrznych,chirurgii ogólnej i ortopedii lub po drugim specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,anestezjologii,chorób wewnętrznych,chirurgii ogólnej i ortopedii
    Lekarza w zespole Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej – Stacjonarnej i Wyjazdowej
    usług pielęgniarskich , opiekuńczych w komórkach organizacyjnych Szpitala
    usług pielęgniarzy, ratownika medycznego i kierowcy w zespołach wyjazdowych Działu Pomocy Doraźnej.
    .badań psychotechnicznych

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 o Działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112/poz.654 z 2011r/
Z a p r a s z a
Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 1.02.2012r do dnia 31.01.2015r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach , w sekretariacie SPZZOZ.
Szczegółowych informacji udziela się w Dziale Kadr wykaz szczegółowy dokumentów jakie należy złożyć znajduje się w Dziale Kadr Oferent musi zapoznać się z wymogami osobiście ,informację ogólne udzielane są pod numerem telefonu 236613837
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

    Składanie ofert do dnia 27.01.2012 r do godz.15.00
    Otwarcie ofert i rozstrzygniecie konkursu-dnia 31.01.2012 o godzinie 9.00
    Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 31.01.2012r godz.16.00
    Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert
    Oferentom przysługuje prawo do składania skarg do Komisji Konkursowej przed rozstrzygnięciem konkursu oraz protestu, do Udzielającego zamówienie po rozstrzygnięciu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.


Informacji dotyczącej konkursu ofert udziela się w Dziale Kadr osobiście lub pod numerem tel. 023 66138-37 do dnia zamknięcia przyjmowania ofert. SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny .

Nowe pliki do pobrania:(za zaistniałe pomyłki przepraszamy)

Oferta lekarzy[doc].

Oferta pielęgniarz[doc].

Oferta ratownik[doc].

Specyfikacja kierowców[doc].

Specyfikacja na opiekunki[doc].

Szczegółowe warunki konkursu ofert (swko) na świadczenie usług medycznych w zakresie usług ratownika medycznego w zespołach ratownictwa medycznego w Płońsku i Raciążu [doc].

Szczegółowe warunki konkursu ofert (swko) na świadczenie usług medycznych w zakresie pielęgniarzy w zespołach ratownictwa medycznego w miejscach wyczekiwania, [doc.]

Szczegółowe warunki konkursu ofert (swko) na świadczenie usług medycznych w zakresie usług lekarza w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego w Płońsku i Raciążu [doc].

Szczegółowe warunki konkursu ofert (swko) na świadczenie usług medycznych w zakresie usług lekarza w nocnej i świątecznej wyjazdowej i ambulatoryjnej pomocy lekarskiej [doc].

Szczegółowe warunki konkursu ofert (swko)na świadczenie usług medycznych 1. pielęgniarki w oddziałach i komórkach szpitalnych SPZZOZ w Płońsku, 2. dyżurów w gotowości w zespołach transportów międzyszpitalnych oraz dyżurów gotowości w Bloku Operacyjnym [doc].

Oświadczenie [doc].

Czytany 1370 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 sierpień 2015 22:48