• SPZ ZOZ Płońsk
wtorek, 23 październik 2018 14:18

Ogłoszenie o konkursie ofert na usługi wykonywania wybranych badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej

Napisane przez

                           OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT                                
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO,
UL.HENRYKA SIENKIEWICZA 7, 09-100 PŁOŃSK

 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375, 1532, 1629, 1669 i 1693) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925)

 

OGŁASZA KONKURS

na usługi wykonywania wybranych badań specjalistycznych
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej

1. Przedmiot konkursu

Usługi wykonywania wybranych badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej

Planowany termin rozpoczęcia udzielenia świadczeń: listopad 2018 roku.

Czas trwania umowy: 24 miesiące.

2. Miejsce i termin, składania ofert                                                                

Ofertę należy złożyć do dnia 31.10.2018 r. godz. 12:00 w Sekretariacie (budynek administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka

Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk w trwale zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu składania ofert i oznaczyć napisem ,,Usługi wykonywania wybranych

badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej” Oferty, które nie spełniają określonych warunków lub zgłoszono je po terminie zostaną odrzucone. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia terminu

składania ofert.

3. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Zamawiający ma prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert.

5. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków Konkursu. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na

stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki:

- Ogłoszenie o konkursie

- SWKO

- Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - format docx.

- Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy

- Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy - format docx.

- Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

- Załącznik Nr 4 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Wyjaśnienie treści SWKO Nr 1

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytany 386 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 listopad 2018 10:29