Wydrukuj tę stronę
wtorek, 26 czerwiec 2018 13:55

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH

Napisane przez

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT                                

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, UL.HENRYKA SIENKIEWICZA 7, 09-100 PŁOŃSK

na podstawie umowy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 

OGŁASZA KONKURS

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych
i cytologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

1. Przedmiot konkursu

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Planowany termin rozpoczęcia udzielenia świadczeń: lipiec 2018 roku.

Czas trwania umowy: 24 miesiące.

 

2. Miejsce i termin, składania ofert                                                                

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (budynek administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk w trwale zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu składania ofert i oznaczyć napisem ,,Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych” Oferty, które nie spełniają określonych warunków lub zgłoszono   je po terminie zostaną odrzucone. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia terminu składania ofert

Istnieje możliwość wglądu do dokumentów przez Wykonawcę.

 

3. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

4. Zamawiający ma prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert.

 

5. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków Konkursu. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

-OGŁOSZENIE O KONKURSIE

-SWKO

-FORMULARZ OFERTOWY

-FORMULARZ OFERTOWY DOC

-FORMULARZ CENOWY

-FORMULARZ CENOWY DOC

-WZÓR UMOWY

-ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

-UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

-ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA NR 2

-WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA NR 1 I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA NR 3

-INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

-INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Czytany 599 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 10 lipiec 2018 14:09