• SPZ ZOZ Płońsk
piątek, 22 wrzesień 2017 13:37

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych

Napisane przez

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37
w zakresie świadczeń zdrowotnych:

  • Badań histopatologicznych

Na podstawie art.26 i 27 ustawy o Działalności leczniczej

       Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 1.10.2017r do dnia 31.01.2019r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach , w sekretariacie SPZZOZ.
Informacji udziela się w Dziale Kadr pod numerem telefonu 236613837
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Składanie ofert do dnia 28.09.2017 r. do godz.15.00
  • Otwarcie ofert -dnia 29.09.2017 r. o godzinie 10.00
  • Rozstrzygnięcie konkursu –dnia 29.09.2017r. o godzinie 14.00
  • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 29.09.2017r. godz.16.00
  • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny .

 

ZAŁĄCZNIKI:

- ogłoszenie

- umowa na badania histopatologiczne

- kryteria badań

- informacja do konkursu

Czytany 1019 razy Ostatnio zmieniany piątek, 29 wrzesień 2017 14:51