• SPZ ZOZ Płońsk
czwartek, 22 czerwiec 2017 14:19

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii

Napisane przez

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 618)

jako udzielający zamówienia

 

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii 

 

  1. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tys.
  2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony tj. 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowany termin zawarcia umowy od dnia
  3. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z Załącznikami: Formularz oferty – Załącznik Nr 1, Wzór umowy – Załącznik Nr 2
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej (zaklejonej) kopercie w sekretariacie (budynek administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, do dnia 30 czerwca 2017 roku do godziny 1200 i oznaczyć napisem:

Nazwa i dokładny adres Wykonawcy

Oferta

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie diagnostyki obrazowej

drogą teleradiologii

- nie otwierać przed dniem 30.06.2017r. roku, do godz. 1240 

 

         6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2017 r. o godz. 1240 w siedzibie Zamawiającego.

         7.Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyniku konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

         8.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

         9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

ogłoszenie

szczegółowe warunki konkursu ofert

formularz oferty

projekt umowy

wyjaśnienie i zmiana treści ogłoszenia

ogłoszenie wyniku konkursu ofert

 

Czytany 1034 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 04 lipiec 2017 14:12