Wydrukuj tę stronę
czwartek, 24 listopad 2016 13:58

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 .

Napisane przez

                                                          

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 .

-w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych :

w oddziałach:

- Chirurgicznym

- Internistycznym

- Kardiologicznym

- Szpitalnym Odziale Ratunkowym

- Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego

- w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej

Badań diagnastycznych w zakresie:

Rezonansu Magnetycznego w trybie całodobowym

Densytometrii

Scyntygrafii          

PET

Radioterapii onkologicznej

Medycyny neuklearnej

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o Działalności leczniczej          

 

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych w okresie od dnia 1.12.2016r do dnia 31.01.2018r.


W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach , w sekretariacie SPZZOZ.(oferty można składać na załączonym druku lub własnym)
Informacji udziela się w Dziale Kadr pod numerem telefonu 236613837
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Składanie ofert do dnia 29.11.2016 r. do godz.15.00
  • Otwarcie ofert -dnia 30.11.2016 r. o godzinie 10.00
  • Rozstrzygnięcie konkursu –dnia 30.11.2016r. o godzinie 14.00
  • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 30.11.2016r. godz.16.00
  • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny . 

Czytany 1146 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 listopad 2016 10:09