• SPZ ZOZ Płońsk
czwartek, 28 kwiecień 2016 12:55

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielenia świadczeń zdrwowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza

Napisane przez

                                                                                              Płońsk,27.04.2016

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 .


-w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

  • lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych :                                                                  
  • w Oddziałach :                                                                                                                                                                                                                          -Internistycznym                                                                                                                                                                                                                                -Nocnej Pomocy Lekarskiej
  • oraz wykonywanie badań EEG u dzieci i dorosłych

                                                                                        

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 o Działalności leczniczej /Dz.U.2013.217 j.t./

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych w okresie od dnia 9.05.2016r do dnia 31.01.2018r.


W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach , w sekretariacie SPZZOZ. Informacji udziela się w Dziale Kadr pod numerem telefonu 236613837

Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Składanie ofert do dnia 05.05.2016 r. do godz.15.00
  • Otwarcie ofert -dnia 06.05.2016 r. o godzinie 10.00
  • Rozstrzygnięcie konkursu –dnia 06.05.2016r. o godzinie 14.00
  • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 06.05.2016r. godz.16.00
  • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny .

Czytany 1401 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 28 kwiecień 2016 13:07