• SPZ ZOZ Płońsk
czwartek, 19 listopad 2015 19:35

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne

Napisane przez

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37
w zakresie świadczeń zdrowotnych:

lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych  w Oddziałach  :

 • Chirurgicznym            
 • Internistycznym          
 • Położniczo-ginekologicznym                                                                                                                                         
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym                                                                                                                                    
 • w Nocnej i Świątecznej  Opiece Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej                                         
 • Koordynatora oddziału  : Szpitalnego Oddziału Ratunkowego .                                                                              

W poradniach:                                                                      

 • Rehabilitacyjnej                                                                                                                                 
 • Kierowców –ratowników  i ratowników medycznychw :Specjalistycznych i podstawowych zespołach ratownictwa medycznego                         

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 o Działalności leczniczej /Dz.U.2013.217  j.t./ 

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 1.12.2015r do dnia 31.01.2018r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach , w sekretariacie SPZZOZ.
Informacji udziela się w Dziale Kadr pod numerem telefonu 236613837
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 24.11.2015 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert -dnia 25.11.2015 r. o godzinie 10.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu –dnia 25.11.2015r. o godzinie 14.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 26.11.2015r. godz.16.00
 • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny 

Czytany 2019 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 listopad 2015 19:43