• SPZ ZOZ Płońsk
poniedziałek, 24 sierpień 2015 22:47

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Napisane przez

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37 w zakresie świadczeń zdrowotnych:
w zakresie ortopedii oraz koordynatora Działu Pomocy Doraźnej

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 o Działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112/poz.654 z 2011r/
Z a p r a s z a
Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 1.03.2012r do dnia 28.02.2015r.

W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach , w sekretariacie SPZZOZ.
Szczegółowych informacji udziela się w Dziale Kadr wykaz szczegółowy dokumentów jakie należy złożyć znajduje się w Dziale Kadr Oferent musi zapoznać się z wymogami osobiście ,informację ogólne udzielane są pod numerem telefonu 236613837
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

    Składanie ofert do dnia 27.02.2012 r do godz.15.00
    Otwarcie ofert u-dnia 28.02.2012 o godzinie 9.00
    Rozstrzygnięcie konkursu dnia 28.02.godz.15,00
    Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 29.02.2012r godz.15,.00
    Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert
    Oferentom przysługuje prawo do składania skarg do Komisji Konkursowej przed rozstrzygnięciem konkursu oraz protestu, do Udzielającego zamówienie po rozstrzygnięciu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

Informacji dotyczącej konkursu ofert udziela się w Dziale Kadr osobiście lub
pod numerem tel. 023 66138-37 do dnia zamknięcia przyjmowania ofert. SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny .

Pliki do pobrania

Oferta lekarzy ortopedów[doc].

Oświadczenie[doc].

Szczegółowe warunki konkursu ofert (swko) na świadczenie usług medycznych [doc].

Oferta na koordynatora[doc].

Koordynator DPD[doc].

Czytany 1287 razy